IntraNote logo

Integritetspolicy

Integritetspolicy

I samband med att du besöker IntraNote AB:s webbplats och använder våra tjänster kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. I den här integritetspolicyn kan du bland annat läsa om vilken information vi samlar in, enligt vilken legal grund och hur länge vi behåller informationen.
Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi är personuppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?

IntraNote AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan alltid vända dig till oss med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter (se nedan).

Våra kontaktuppgifter:

IntraNote AB
Hammarby Kajgata 12
120 30 Stockholm
Telefon: 08 98 19 80

Org. Nr. 559006-4753

E-post: info@intranote.se

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter när (i) du registrerar dig för ett evenemang, en kurs, ett seminarium eller en erfarenhetsträff, (ii) du registrerar dig för vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, (iii) när du kontaktar IntraNote AB om våra produkter och tjänster, eller (iv) använder vår webbplats.
Sådana personuppgifter utgörs av de uppgifter du tillhandahåller till oss, såsom namn, titel, e-post, telefonnummer och företag och eventuellt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, legala grunder och lagringsperioder

Hålla evenemang, kurser, seminarium eller erfarenhetsträffar

 • Ändamål: För att kunna administrera våra kurs- och seminarieaktiviteter och informera dig om det evenemang som du har anmält dig till, inklusive att skicka material från evenemanget.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. administrera och bjuda in dig till de events du begärt.
 • Lagringstid: Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge ditt företag är kund hos oss eller till dess du avsäger dig vidare inbjudningar från oss. Avanmälan kan göras i de e-mails som vi skickar. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan legal grund för att behålla dem.

Skicka nyhetsbrev

 • Ändamål: Att administrera och tillhandahålla prenumerationstjänsten av nyhetsbrev.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs. tillhandahålla nyhetsbreven enligt din begäran.
 • Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess du avregistrerar dig för prenumerationstjänsten. Avanmälan från prenumerationstjänsten kan göras i de e-mails som vi skickar. Om du avregistrerar dig kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta syfte. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan legal grund för att behålla dem (t.ex. för de syften som krävs om du är kontaktperson för en av våra kunder).

Kontakter avseende IntraNotes produkter och tjänster

 • Ändamål: Att ge dig bästa möjliga service i samband med din förfrågan och besvara dina frågor.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att tillhandahålla den hjälp/information du efterfrågat.
 • Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter så länge som vi är i dialog i ärendet och gallrar dem därefter.

Ta fram statistik

 • Ändamål: Ta fram kundstatistik på övergripande nivå.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få ökad marknads- och kundinsikt och utvärdera vår verksamhet.
 • Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter i två år och gallrar dem därefter. Om ditt företag är kund hos oss behandlar vi personuppgifterna under den tid kundförhållandet pågår och gallrar dem två år därefter.

Göra kundundersökningar

 • Ändamål: Att utföra kundundersökningar och utvärdera resultatet.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din uppfattning om IntraNote i allmänhet och särskilt produkter, tjänster och kundupplevelse.
 • Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter i ett år och gallrar dem därefter. Om ditt företag är kund hos oss behandlar vi personuppgifterna under den tid kundförhållandet pågår och gallrar dem ett år därefter.

Skicka direkt marknadsföring

 • Ändamål: Att kommunicera med dig avseende erbjudanden om våra produkter och tjänster.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera relevanta erbjudanden och tjänster till dig.
 • Lagringstid: Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess du meddelar oss att du inte vill ta emot direkt marknadsföring. Avanmälan från direkt marknadsföring kan göras i de e-mails som vi skickar. Om du avregistrerar dig kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta syfte. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan legal grund för att behålla dem (t.ex. för de syften som krävs om du är kontaktperson för en av våra kunder).

Kontaktpersoner hos kund

 • Ändamål: Att administrera och genomföra samarbetet och avtalet med kunden.
 • Legal grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med kunden eller leverantören.
 • Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid samarbetet med kunden pågår. Om vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är relevanta för ändamålet eller på begäran av dig, kommer behandlingen att upphöra tidigare

Vem får ta del av dina personuppgifter?

För att uppfylla de ändamål vi redogjort för ovan kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern. Vi är fortsatt ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som koncernbolag utför för vår räkning och koncernbolag får inte använda personuppgifterna för annat ändamål än de vi anger.
Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen i samband med vår behandling av information om dig:

 • Rätt till information: Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom denna integritetspolicy. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig
 • Rätt till rättelse: Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering: Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem baserat på en intresseavvägning eller för direkt marknadsföring.

Du kan läsa mer om dina rättigheter, de registrerades rättigheter, på följande länk: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/#klagomal.

Om du vill nyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i början av denna integritetspolicy.

Klagomål till Dataskyddsförordningen
Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Dokumentinformation
Informationen uppdaterad december 2018.